Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Ataskaitos » LR Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus veiklos ataskaita: 100 dienų Seime

LR Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus veiklos ataskaita: 100 dienų Seime

2016 m. spalio 23 d. antrajame rinkimų į LR Seimą ture 59,85 proc. Mažeikių (Nr. 38) apygardos rinkėjų pasitikėjimo balsais buvau išrinktas antrai kadencijai į LR Seimą.

2016 m. lapkričio 14 d. pirmojo posėdžio metu prisiekiau Lietuvos Respublikai.

PAREIGOS LR SEIME

Biudžeto ir finansų komiteto narys

Energetikos komisijos narys

Frakcijos „Tvarka ir Teisingumas“ narys, Frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas

Baltijos Asamblėjos pirmininko pavaduotojas

SVARBIAUSIOS ĮSTATYMINĖS INICIATYVOS

 Nuo kadencijos pradžios pateikiau šiuos įstatymų projektus:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymas.

-          Siūloma sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 71.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymas.

-          Siūloma, kad Seimo narį paskyrus ministru, Seimo nario mandatas būtų laikinai sustabdomas, kol eina ministro pareigas.

 • Lietuvos Respublikos Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII – 2608 3,10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

-          Siūloma pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: „6. Lytinės ląstelės ir embrionai negali būti komercinių sandorių objektas.“

-          Siūloma pakeisti 3 straipsnio 10 dalį, papildant tokia pastraipa: „vaikas, gimęs pagalbinio apvaisinimo būdu panaudojant ne apvaisinamos moters ar jos sutuoktinio (sugyventinio) lytines ląsteles, turi teisę sužinoti lytinių ląstelių donoro tapatybę, kai sulaukia pilnametystės ar įgyja visišką veiksnumą. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

-          Siūloma papildyti 10 straipsnį tokia dalimi: „Žmogaus lytinių ląstelių ir embriono įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimas iš jos yra draudžiami, išskyrus žmogaus lytines ląsteles ir embrioną, skirtus autologiniam naudojimui. Žmogaus lytinių ląstelių ir embriono tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją yra galimas tik gavus sveikatos apsaugos ministro leidimą. Žmogaus lytinių ląstelių ir embriono, skirtų autologiniam naudojimui, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimo iš jos tvarką bei žmogaus lytinių ląstelių ir embriono tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją  tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.”

-          Siūloma pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: “1. Embrionų sukurti leidžiama tiek, kiek vienu metu jų bus perkelta į moters organizmą, bet ne daugiau trijų. Abu sutuoktiniai (sugyventiniai), pasitarę su gydytoju, priima galutinį sprendimą dėl sukuriamų embrionų skaičiaus. Medicinos dokumentuose taip pat fiksuojama informacija apie:

1)      paimtų moteriškų lytinių ląstelių skaičių;

2)      subrendusių moteriškų lytinių ląstelių skaičių;

3)      apvaisintų moteriškų lytinių ląstelių skaičių;

4)      embrionų, tinkamų perkelti į moters organizmą, skaičių;

5)      į moters organizmą perkeltų embrionų skaičių;

6)      šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais saugomų embrionų skaičių;

7)      embrionų, kurie buvo saugomi šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, perkėlimą į moters organizmą.“

-          Siūloma pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Sukurti, tačiau dėl embrionų kūrimo metu nenumatytų aplinkybių, įskaitant moters sveikatos būklę, į moters organizmą neperkelti embrionai laikomi lytinių ląstelių banke. Nenumatytų aplinkybių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Lytinių ląstelių banke embrionai saugomi ir naudojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

-          Siūloma pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.“

-          Siūloma pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 2017 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 • Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pencijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymas.

-          Siūloma šiuo įstatymu „nustatyti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, sumažintų dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio nuostatų taikymo, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo pašalpų, sumažintų dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatų taikymo, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, sumažintų dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo, dydžius ir terminus.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo Nr. I – 67 651 straipsnio papildymo įstatymas.

-          Siūloma papildyti įstatymą 651 straipsniu: prašymą ištirti Individualų konstitucinį skundą Konstituciniam Teismui turi teisę paduoti:

1) asmuo (fizinis ar juridinis), kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos dėl įstatymų ar kitų Seimo aktų (ar jų dalių), Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktų (ar jų dalių), pažeidžiančių asmens konstitucines teises ir laisves, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas, pažeidžiantis asmens konstitucines teises ir laisves;

2) asmuo (fizinis ar juridinis) su individualiu konstituciniu skundu gali kreiptis į Konstitucinį Teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.

-          Prašyme ištirti Individualų konstitucinį skundą Konstituciniam Teismui turi būti nurodyta:

1) ginčijamas įstatymas ar kitas Seimo aktas, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas (ar jo dalis), kuriuo remiantis buvo priimtas sprendimas, pažeidžiantis asmens konstitucines teises ir laisves;

2) kokia konstitucinė teisė ir laisvė yra pažeistos ir jų pažeidimo pobūdis;

3) faktinės aplinkybės, pagrindžiančios skundą;

4) valstybės institucijos priimtas galutinis sprendimas;

5) reikiamas nuorašų skaičius;

6) sumokėto žyminio mokesčio kvitas.

-          Išnagrinėjus individualų konstitucinį skundą, asmuo turi teisę kreiptis dėl pažeistos teisės gynimo toje valstybės institucijoje, kurioje, vadovaujantis Konstitucijai ar įstatymui prieštaraujančiu įstatymu ar kitu Seimo aktu (ar jo dalimi), Respublikos Prezidento aktu ar Vyriausybės aktu (ar jo dalimi), buvo priimtas sprendimas, pažeidžiantis asmens konstitucines teises ir laisves.

 • Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIP – 4790 (2).

-          Pasiūlymas skirti Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Delfinas“ baseino remonto darbams – 260 000 Eur. Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ renovuotas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis. Pagal šią programą baseino pastato renovacija nefinansuojama. 2016 m. skirtos Valstybės investicijų programos lėšos baseino sanitarinių mazgų, pagalbinių patalpų, koridoriaus, baseino patalpų ir stogo remonto darbams atlikti.

Plaukimo baseino įrangai, pastato išorei sutvarkyti lėšų nepakako. Norint užbaigti pradėtus darbus, džiaugtis galimybe vaikams mokytis plaukti, grūdintis ir visokeriopai stiprinti sveikatą reikalinga 260 000 eurų investicijų suma.

Lėšų šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijai, Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti skirtų lėšų padidinimas arba Finansų ministerijai Valstybės skolos aptarnavimui skiriamų asignavimų sumažinimas.

 • Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIP – 4790 (2).

-          Pasiūlymas numatyti 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte lėšas, kurios bus skirtos kompensuoti pareigūnų ir karių valstybines pensijas, pašalpos gavėjo kompensuojamasis uždarbis ligos, profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos socialinio draudimo pašalpoms ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, kurios buvo sumažintos laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.,  taikant Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – laikinasis įstatymas)  4 straipsnio nuostatas,  bei laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d.,  taikant Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (toliau – pensija) 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą pensijos dydžio ribojimą pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms.

Lėšų šaltinis: Sumažinti Finansų ministerijai valstybės skolos aptarnavimui skiriamus asignavimus.

 • Pasiūlymas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 metais, įstatymo projektui Nr. XIIP – 4543 (2).

-          Pasiūlymas pakeisti Projekto 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2017 metais – 130,5 141,9 euro.“

-          Pasiūlymas skirti Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Gintarėlis“ šildymo sistemos keitimui – 95 000 Eur. Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ šiluminis mazgas yra dalinai renovuotas, bet šildymo sistema nekeista nuo darželio įvedimo eksploatacijon 1983 m. Apšildymo sistemoje įmontuoti konvektoriai, o pastatas eksploatuojamas jau 33 m. Rudens-žiemos laikotarpiu, grupėse nėra užtikrinama temperatūra, kuri atitiktų higienos normos reikalavimus. Šaltuoju metų laiku grupėse temperatūra tesiekia – 18 laipsnių, galinėse pastato grupėse būna tik 16 šilumos. Lopšelio grupių grindys nėra apšildomos. Tai įtakoja vaikų sergamumą ir ugdymo kokybę.

Lėšų šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijai, Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti skirtų lėšų padidinimas arba Finansų ministerijai Valstybės skolos aptarnavimui skiriamų asignavimų sumažinimas.

-          Pasiūlymas skirti Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklai aikštyno įrengimui – 25 000 Eur. Mažeikių „Vyturio“ pradinė mokykla pastatyta 1974 metais. Šiais mokslo metais mokykloje mokosi 266 mokiniai. Mokyklos kiemo aikštelėje vedamos kūno kultūros pamokos 1–4 klasių mokiniams, pailgintos dienos grupės vaikams vyksta popamokinė veikla visus mokslo metus, atsižvelgiant į oro sąlygas. Vyksta mokyklos šventės. Mokyklos betonine aikštele naudojasi ir miesto jaunimas, gyventojai ištisus metus. Žaidžia futbolą, beisbolą, kvadratą. Tačiau, mokyklos sklype nėra universalios aikštelės sportiniams žaidimams, lengvosios atletikos rungtims, bėgimo tako, futbolo bei krepšinio aikštelių.

Lėšų šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijai, Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti skirtų lėšų padidinimas arba Finansų ministerijai Valstybės skolos aptarnavimui skiriamų asignavimų sumažinimas.

-          Pasiūlymas skirti Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos stadiono universalios dirbtinės dangos įrengimui – 40 000 Eur. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje yra susiformavusios aktyvios sportinės veiklos tradicijos. Mokiniai mėgsta krepšinį, tinklinį, futbolą. Gimnazijos merginų ir vaikinų krepšinio, tinklinio komandos sėkmingai dalyvauja ne tik rajoninėse, bet ir respublikinėse varžybose. 2015 metais įvyko dalinė stadiono rekonstrukcija (paklotas pagrindas universaliai dirbtinai dangai įrengti). Įrengus stadioną mokiniai galės sportuoti lauke ne tik esant šiltam orui, bet lyjant ar esant prastesniam orui, t.y. ištisus metus. Sutvarkyta aplinka, geros sąlygos ir kokybiškas sporto inventorius turėtų paskatinti mokinius aktyviau sportuoti ne tik pamokų metu, bet ir treniruotis laisvalaikiu.

Šiuo stadionu galėtų naudotis ne tik gimnazijos mokiniai, šalia įsikūrę gyventojai, bet šalia veikiančio spec. poreikių mokyklos auklėtiniai, lopšelio-darželio „Saulutė“ darželinukai galėtų vykdyti savo sporto varžybas.

Lėšų šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijai, Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti skirtų lėšų padidinimas arba Finansų ministerijai Valstybės skolos aptarnavimui skiriamų asignavimų sumažinimas.

 

MAŽEIKIŠKIŲ INTERESŲ GYNIMAS

2016 metų lapkričio 11 d. kreipiausi į Mažeikių r. savivaldybės Merą Antaną Tenį, dėl sodų bendrijų „Rasa“ ir „Raselė“ geriamojo vandens tiekimo įrengimo ir nuotekų nuvedimo.

2016 metų lapkričio 21 d. kreipiausi į Mažeikių r. savivaldybės Administracijos direktorių Bronių Kryžių, dėl Mažeikių miesto gyventojų kreipimosi griežtesnės civilinių pirotechnikos priemonių kontrolės.

2016 metų gruodžio 2 d. kreipiausi į Mažeikių rajono savivaldybės Merą Antaną Tenį, dėl UAB „Mažeikių autobusų parko“ Keleivinio transporto profesinės sąjungos kreipimosi dėl viešojo transporto pravažiavimo Gamyklos ir Ventos gatvių sankryžoje bei šviesoforų sureguliavimo Laivės gatvėje.

2016 metų gruodžio 20 d. kreipiausi į Susisiekimo ministrą Roką Masiulį dėl funkcijų tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Bugenių stoties ir bendrovės Bugenių plovyklos persiskirstymo. Domėjausi, kodėl nebeliko pagrindinių vyresniosios vagonų plovyklos operatorės vykdytų darbo funkcijų.

2017 metų sausio 26 d. kreipiausi į Raudėnų pieninkų kooperatyvo „Roinga“ vadovą Rolandą Stulpiną dėl Leckavos kaimo gyventojų kreipimosi dėl sutrikusių atsiskaitymų už pristatytą pieną.

2017 metų vasario 10 d. kreipiausi į Ventos regioninį parką dėl Viekšnių gyventojų kreipimosi dėl audinių fermos skleidžiamo kvapo.

2017 vasario 20 d. kreipiausi į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyrių dėl gyventojų pastebėtų drausminių nusiskundimų l/d „Gintarėlis“.

2017 metų sausio 3 d. kreipiausi į Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl lėšų skyrimo Urvikių kaimo bendruomenei, sporto aikštyno įrengimui.

2017 metų sausio 5 d. kreipiausi į šalies Susisiekimo Ministrą prašydamas neatidėliojant spręsti rajoninių kelių ruožų (kelio Mažeikiai – Laižuva ruožas nuo Žiogaičių iki Laižuvos) priežiūros efektyvumą žiemos laikotarpiu, skiriant tam papildomai lėšų ir kelių priežiūros technikos resursų.

2017 metų sausio 10 d. kreipiausi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl Mažeikių rajono medžiotojų klubo „Šilas“ kreipimosi dėl medžiotojų kolektyvų narių teisių.

2017 metų sausio 17 d. kreipiausi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją prašydamas atsakyti, kuo remiantis ir kodėl buvo pakeltas pastovus ir kintamas mokestis už suskystintas naftos dujas ir ar šis kainų šuolis tikrai pagrįstas bei nepažeidžiantis vartotojų teisių, o taip pat sąžiningumo bei protingumo principų.

2017 metų sausio 17 d. užregistravau įstatymo projektą (Nr. XIIIP-311), kuriuo siūloma grąžinti sumažintos pensijos, pašalpos ar kompensacijos dalį, neišmokėtą taikant Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) nuostatas. Kompensuojamąją sumą asmenims siūloma išmokėti 2018–2022 metais.

2017 metų sausio 30 d. kreipiausi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė – Mažeikiai iki 9,19 km rekonstravimo.

AKTUALIJOS BENDRUOMENĖSE

Laižuvos bendruomenė. 2017-01-19. Aktualijos:

Vandentiekio ir vandenvalos projekto įgyvendinimas.

-          Kreiptąsi: Nr. SN-M-4; 2017-01-26; Mažeikių r. sav. Merui.

Kopija: UAB „Mažeikių vandenys“

-          Sprendimas: Mero 2017-02-17 Nr. R8-2.17-632: reikia 1,5 mln. Eur.

(galutinis sprendimas 2017 m. birželio mėn).

Laižuvos pašto skyriaus naikinimas.

-          Sprendimas: Vyriausybės sprendimas sustabdyti procesą.

Vietos mokyklos išlikimas.

-          Sprendimas: Kol kas planuojama palikti pagr. m-lą, jei bus vaikų.

Gyvenviečių ir kaimų gatvių apšvietimas.

Purvėnų bendruomenė. 2017-02-07. Aktualijos:

Dėl vandenvalos projekto įgyvendinimo gyvenvietėje.

Vidaus tualeto problema kultūros (bendruomenės) namuose.

Reivyčių bendruomenė. 2017-01-31. Aktualijos:

Dėl Šiaurinio aplinkelio per Troškučius likimo.

-          Sprendimas: Projektas nebus įgyvendinimas.

Dėl gatvių Žalgirio, Pumpurų prastos kokybės (nežvyruojama, negreideriuojama, grioviai apakę, nėra pralaidų).

-          Kreiptąsi: Žodžiu į seniūniją.

-          Sprendimas: Gatvės bus greideriuojamos atsižvelgiant į skirtas lėšas.

Kaimo vietos keliai (neišspręsta pakelių priežiūra prie ūkininkų laukų; ūkininkų technika niokoja vietos kelius (Aludarių g., Reivyčių k.)).

-          Sprendimas: Kelius tvarko seniūnija ir žemės savininkas iki pagriovio.

ETG mikrorajono vidiniai kiemai duobėti, (Tylioji gatvė) netvarkomi.

-          Sprendimas: Vidiniai kiemai bus tvarkomi pagal patvirtintą grafiką (2017 m).

Dujų ir vandens kainos daugiabučiuose padidėjo (žmonės pasigedo informacijos).

-          Kreiptąsi: Perduota žodžiu merui per gamyb.pasitarimą (02.01).

Reivyčių “Ašvos” bendruomenė. 2017-01-31. Aktualijos:

Seniūnaitijos ribų problema, padaryti atskiras „Ašvos“ ir Tulnikių seniūnaitijas.

 -  Kreiptąsi: Perduota žodžiu merui per gamyb. pasitarimą (02.01).

Dėl gyvenviečių vietovardžių (Reivyčiai per plačiai išsidėstę).

-          Kreiptąsi: Perduota žodžiu merui per gamyb. pasitarimą (02.01).

Vandentiekio problema (vietos artezinis gręžinys yra gyventojų, tačiau jie nori prisijungti prie „Mažeikių vandenys“, bet jų trasos neatlaikys, reikia naujų).

-          Kreiptąsi: Perduota žodžiu merui per gamyb. pasitarimą (02.01).

Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo ETG link Tulnikių apšvietimas.

-          Kreiptąsi: Perduota žodžiu merui per gamyb. pasitarimą (02.01).

Žvejų gatvės asfaltavimas.

Sprendimas: Nėra numatyta projekte.

Urvikių bendruomenė. 2017-02-09. Aktualijos:

Dėl vandentiekio ir nuotekų įrengimo Urvikiuose.

-          Kreiptąsi: Nr. SN-M-14; 2017-02-13; Mažeikių r. sav. Merui.

Kopija: UAB „Mažeikių vandenys“.

-          Sprendimas: Mero 2017-03-07 raštas Nr. R8-2.17-1202: reikia 1,4 mln Eur.

Galimybė įrengti tik esant papildomam ES finansavimui.

Nėra šaligatvio ir apšvietimo iki autobusų stotelės, nėra stotelės pavėsinės.

Moksleivių vežimo klausimai (neveža vyresnius vaikus nuo 5 kl.).

-          Kreiptąsi: Švietimo skyrius.

-          Sprendimas: Tokia moksleivių pervežimo tvarka.

Buknaičių bendruomenė. 2017-01-24. Aktualijos:

Dėl kaime esančios parduotuvės, kuri priklauso Mažeikių raj. koopsąjungos kooperatyvui, kuri šiuo metu neveikia ir dėl jos neišvaizdžios išorės.

-          Kreiptąsi: Nr. SN-M-5; 2017-01-30; Mažeikių raj. vartotojų koop. Sąjungos pirmininkei.

-          Sprendimas: Žodinė informacija, kad baigs gegužę remontą.

Dėl Miško gatvės atkarpos nuo pagrindinio kelio asfaltavimo, pusė gatvės neasfaltuota.

-          Kreiptąsi: Nr. SN-M-6; 2017-01-30; Lietuvos automobilių kelių direkcija.

-          Sprendimas: Nėra numatyta. Nefinansuojami tokie darbai. Kelių direkcijos 2017-02-02 raštas: planuojama paraišką paramai gauti pateikti 2017 m. gegužę, o paraiškos patvirtinimo data 2017 m. liepa.

Dėl tvenkinių sutvarkymo, išvalymo, kurie randasi prie Gėlių gatvės.

-          Kreiptąsi: Nr. SN-M-7; 2017-01-31; Mažeikių r. sav. Merui.

Kopija: UAB „Mažeikių vandenys“.

-          Sprendimas: Mero 2017-03-07 raštas Nr. R8-2.17-1199: vanduo neatitinka higienos normų; bendr. Turi kreiptis dėl tinklų perdavimo, nes privatūs obj. Nefinansuojami.

UAB „Mažeikių vandenys“ 2017-02-08 raštas Nr. 78: reikia spręsti finansavimo klausimą ir išpirkti iš esamų savininkų.

Dėl pagrindinio kelio Mažeikiai-Buknaičiai, labai prastas kelias.

             Dėl nuotekų sutvarkymo.

Dėl pieno supirkimo. Supirkėjas neatsiskaito už pristatytą pieną.

-          Kreiptąsi: Nr. SN-M-3, 2017-01-26 kreiptasi į Raudėnų pienininkų kooperatyvą „Roinga“.

-          Sprendimas: Koopert. pirmininkas Rolandas Stulpinas tel., informavo, kad sąskaitos areštuotas, nukentėję turi kreiptis į teismą.

 

KITA VEIKLA

 • Mažeikiuose suorganizuotas susitikimas su partijos “Tvarka ir Teisingumas” pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu: vizitai su Mažeikių rajono savivaldybės meru A. Teniu, Trečiojo amžiaus universiteto bendruomene. Taip pat suoraganizuotas išvažiuojamasis partijos “Tvarka ir Teisingumas” Prezidiumo posėdis.
 • Prisidėjau prie akcijos „Sušildykim sielas“, pakviesdamas mažeikiškius pasinaudoti pirties paslaugomis šventiniame Kalėdų laikotarpyje.
 • Purvėnų bendruomenę prieš naujuosius metus (2016 12 30) pakviečiau pasinaudoti pirties paslaugomis.

 

 

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius

 

 

 

 

Leave a Comment